26 Cdo 3058/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3058/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti povinné Ing. I. K. , pro 206 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 206070/08, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, č. j. 16 Co 508/2014-185, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 15. 10. 2014, č. j. 067 EX 206070/08-92, kterým soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, vydal dražební vyhlášku týkající se dražby spoluvlastnického podílu povinné na nemovitých věcech, v usnesení blíže specifikovaných.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná měla právnické vzdělání. Přes řádnou výzvu soudního exekutora ze dne 27. 5. 2015, č. j. 067 EX 206070/08-251, doručenou povinné dne 15. 6. 2015, povinná nedostatek povinného zastoupení neodstranila. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu