26 Cdo 3053/2015
Datum rozhodnutí: 01.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3053/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, proti povinným 1) Bc. P. L. , a 2) T. B. , zastoupeným JUDr. Rostislavem Puklem, advokátem se sídlem ve Veselí nad Moravou, Svatoplukova č. 519, pro 3 139 011,17 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 EXE 171/2012, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 4. března 2015, č. j. 58 Co 326/2014-109, takto:

Dovolání povinných se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 4. března 2015, č. j. 58 Co 326/2014-109, kterým změnil usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 9. května 2014, č. j. 4 EXE 171/2012-44 tak, že se návrh povinných na částečné zastavení exekuce zamítá a potvrzuje se zamítnutí návrhu povinných na úplné zastavení exekuce, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť odvolací soud otázku vykonatelnosti notářského zápisu ohledně úroků z prodlení posoudil v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. května 2007, sp. zn. 20 Cdo 3288/2006] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

V posuzované věci neobstojí ani argument dovolatelů, že exekuce je neoprávněná, neboť je vedena na základě jiného exekučního titulu, než který byl oprávněným připojen k návrhu na nařízení exekuce. Přestože oprávněná k návrhu na nařízení exekuce připojila notářský zápis ze dne 30. dubna 2010, sp. zn. NZ 535/2010, N 611/2010, sepsaný JUDr. Ing. J. L., notářským kandidátem, zástupcem JUDr. Lubomíra Miky, notáře se sídlem v Brně, exekuce byla nařízena podle pravomocného a vykonatelného notářského zápisu ze dne 30. dubna 2010, sp. zn. NZ 535/2010, N 611/2010, sepsaného JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně. Exekuce tak byla nařízena podle exekučního titulu, který se spisovou značkou, datem i místem sepsání shoduje s exekučním titulem, jenž byl připojen k návrhu na nařízení exekuce. Nepřesné označení sepisující osoby představuje zjevnou chybu napravitelnou opravným usnesením, a není proto přípustným dovolacím důvodem.

Přípustný dovolací důvod nepředstavuje ani námitka povinných ohledně tvrzené bezprávní výhrůžky oprávněné vůči dovolatelce 1), neboť odvolací soud posoudil tuto otázku v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k tomuto srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 29 Odo 409/2006 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. července 2007, sp. zn. 33 Odo 808/2005] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

S ohledem na výše uvedené v dovolacím řízení nelze pokračovat. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2015

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu