26 Cdo 3050/2005
Datum rozhodnutí: 02.02.2006
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 3050/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně Mgr. Š. H., zastoupené advokátem, proti žalované A. D., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 9 C 580/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. dubna 2005, č. j. 19 Co 197/2004-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Třebíči (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 11. listopadu 2003, č. j. 9 C 580/2003-36, výrokem I. přivolil k výpovědi žalobkyně z nájmu žalované k bytu č. 7 o velikosti 2+1, v 3. nadzemním podlaží domu č. p. 624/2 na ulici G. v T. , výrokem II. určil, že nájemní poměr skončí uplynutím výpovědní lhůty v trvání tří měsíců, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, výrokem III. uložil žalované povinnost předmětný byt vyklidit do patnácti dnů po zajištění přístřeší a výrokem IV. rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalované Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 13. dubna 2005, č. j. 19 Co 197/2004-77, citovaný rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výroku I. tak, že soud přivoluje k výpovědi žalované z nájmu bytu bytové jednotky č. 624/7 o velikosti 2+1 ve třetím nadzemním podlaží domu čp. 624, 625 na ulici G. v T., a ve výroku III. tak, že žalovaná je povinna předmětný byt vyklidit po uplynutí výpovědní lhůty do patnácti dnů po zajištění přístřeší; jinak jej potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalované doručen způsobem upraveným v ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) dne 9. června 2005. Žalovaná nezastoupena advokátem dne 1. srpna 2005 podala k poštovní přepravě a dne 2. srpna 2005 soudu prvního stupně (a rovněž Nejvyššímu soudu České republiky) doručila podání, označené jako odvolání proti rozsudku čj. 19 Co 197/2004 Krajského soudu v Brně ze dne 13. 4. 2005 , které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) považovat za dovolání proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřila nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu (a potažmo i s rozsudkem soudu prvního stupně).

Podle čl. II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 13. dubna 2005, tedy po 1. dubnu 2005, kdy uvedená novela nabyla účinnosti, avšak po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (srov. čl. II, bod 2. a 3. přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb.), Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen o.s.ř. ).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. září 2005, č. j. 9 C 580/2003-90, vyzvána, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Poté byla rovněž poučena o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů pro účely podání dovolání, má-li za to, že jsou u ní dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků; v této souvislosti totiž nelze pominout, že v nalézacím řízení bylo žalované usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. dubna 2004, č. j. 9 C 580/2003-66, osvobození od soudních poplatků přiznáno. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 29. září 2005, avšak na výzvu nikterak nereagovala.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měla jinak právo proti žalované, která procesně zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. února 2006

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu