26 Cdo 3047/2005
Datum rozhodnutí: 28.11.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 3047/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně K. F., zastoupené advokátkou, proti žalované M. K., zemřelé dne 23. 4. 2006, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 11 C 267/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. srpna 2005, č.j. 14 Co 477/2005-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací usnesením ze dne 22. 8. 2005, č.j. 14 Co 477/2005-57, zrušil rozsudek ze dne 30. 3. 2005, č.j. 11 C 267/2003-39, kterým Okresní soud Plzeň v Chebu (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 4 sestávajícího ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství, umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 513 v M. L. (dále jen předmětný byt nebo byt ), určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která začne běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, žalované uložil, aby do 15 dnů po zajištění přiměřeného náhradního bytu vyklidila a vyklizený předala byt žalobkyni; dále rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud rozhodl současně o nákladech odvolacího řízení.

Žalobkyně podala proti usnesení odvolacího soudu včasné dovolání.

V průběhu dovolacího řízení, dne 23. 4. 2006, žalovaná zemřela (což bylo doloženo fotokopií úmrtního listu vystaveného Městským úřadem v D.).

K výzvě Nejvyššího soudu žalobkyně prostřednictvím své zástupkyně sdělila, že byt byl vyklizen a předán žalobkyni manžely H. a MUDr. F. K., a tím předmět sporu odpadl, že žalobkyně z uvedených důvodů bere dovolání zpět a žádá, aby soud řízení zastavil a vrátil žalobkyni na účet její zástupkyně soudní poplatek.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

S ohledem na zpětvzetí dovolání, jehož nezbytným důsledkem je zastavení dovolacího řízení, by bylo v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení zabývat se otázkou, zda žalovaná má právní nástupce, s nimiž by v dovolacím řízení (nebýt zpětvzetí dovolání) bylo možno pokračovat ve smyslu § 107 odst. 1 a 2 a § 243c o.s.ř.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, jelikož v důsledku smrti žalovaná ztratila způsobilost být účastníkem řízení, jediným účastníkem dovolacího řízení se stala žalobkyně a náhrada nákladů tohoto řízení mezi účastníky tak pojmově nepřichází v úvahu.

O vrácení soudního poplatku za dovolání je příslušný rozhodnout soud prvního stupně (§ 3 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2006

JUDr. Robert W a l t r , v. r.

předseda senátu