26 Cdo 3024/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3024/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné ESSOX s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, identifikační číslo osoby 26764652, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinné I. I. , pro 8 971,02 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 79 EXE 274/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu Plzni ze dne 19. 5. 2014, č. j. 12 Co 184/2014-39, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 10. 2. 2014, č. j. 79 EXE 274/2013-25, kterým Okresní soud Plzeň-město zamítl návrh povinné na částečné zastavení exekuce, a to v rozsahu exekučního příkazu k prodeji nemovité věci ze dne 15. 5. 2013, č. j. 103 EX 03155/13-13.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu