26 Cdo 3012/2015
Datum rozhodnutí: 05.01.2016
Dotčené předpisy: § 166 odst. 1 o. s. ř., § 167 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 3012/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Ing. E. S. , zastoupeného JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem v Brně Staré Brno, Křížová č. 96/18, proti povinným 1) J. Ch. , a 2) D. Ch. , zastoupeným JUDr. Petrem Čápem, advokátem se sídlem v Dobříši, Zámek Dobříš č. 1, pro 2 988 139 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 EXE 1214/2014, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. března 2015, č. j. 28 Co 102/2015-131, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. listopadu 2015, č. j. 26 Cdo 3012/2015-178, se doplňuje o výrok II. o nákladech dovolacího řízení takto:

II. Oprávněný je povinen zaplatit povinným na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 24 877,60 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Petra Čápa, advokáta se sídlem v Dobříši, Zámek Dobříš č. 1.

Odůvodnění:
Shora uvedeným usnesením Nejvyšší soud zamítl dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. března 2015, č. j. 28 Co 102/2012-131, kterým tento soud změnil usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 13. ledna 2015, č. j. 23 EXE 1214/2014
-104, tak, že exekuce, jejímž provedením byl soudní exekutor pověřen Okresním soudem v Příbrami ze dne 6. května 2014, č. j. 23 EXE 1214/2014-29, pro vymožení částky 2 988 139 Kč, úroku z částky 2 988 139 Kč ve výši 2,61 % ročně od 25. června 2010 do 31. prosince 2010, ve výši 2,52 % ročně od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, ve výši 2,23 % ročně od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, ve výši 1,5 % ročně od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, ve výši 1,26 % ročně od 1. ledna 2014 do 20. února 2014 a ve výši 1,26 % ročně od 1. ledna 2014 do zaplacení, a zákonného úroku z prodlení z částky 2 988 139 Kč ročně ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů, od 25. června 2010 do zaplacení, se zastavuje.

Návrhem ze dne 24. listopadu 2015 požádali povinní, aby soud doplnil své usnesení o výrok o nákladech řízení.

Podle ustanovení § 166 odst. 1 o. s. ř. nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu.

Podle ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Protože v rozsahu, v němž dovolací soud zamítl dovolání proti usnesení odvolacího soudu, se řízení končí, je třeba rozhodnout o nákladech dovolacího řízení.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.. Úspěšní povinní mají právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení. Při stanovení výše nákladů dovolacího řízení postupoval dovolací soud podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), dále jen AT (srov. nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, publikovaný pod číslem 116/2013 Sb. Sbírky zákonů České republiky, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, publikovaný pod č. 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Zástupce povinných učinil v dovolacím řízení jeden úkon [vyjádření k dovolání - § 11 odst. 2 písm. e) AT], náleží mu tak náhrada nákladů ve výši celkem 24 877,60 Kč, sestávající z odměny podle ustanovení § 1 odst. 2 věty první, § 6 odst. 1, § 7 bod 6. a § 12 odst. 4 AT ve výši 20 260 Kč (= 10 130 Kč + 10 130 Kč), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300 Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 AT), a náhrady za 21% daň z přidané hodnoty ve výši 4 317,60 Kč (§ 137 odst. 1, 3 o. s. ř.). Náhradu nákladů dovolacího řízení je dovolatel povinen zaplatit k rukám advokáta, který povinné zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.), v zákonné pariční lhůtě (§ 160 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu