26 Cdo 3002/2005
Datum rozhodnutí: 27.04.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 3002/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně městské části P., zastoupené advokátkou, proti žalované I. K., zastoupené advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 15 C 148/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2005, č.j. 21 Co 236/2005-166, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 31. 5. 2005, č.j. 21 Co 236/2005-166, potvrdil rozsudek ze dne 19. 11. 2004, č.j. 15 C 148/2002-152, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) zamítl žalobu na vyklizení bytu č. 43, I. kategorie o velikosti 1+1 s příslušenstvím, v 7. podlaží domu č.p. 2030 v P., v k.ú. S., a rozhodl o nákladech řízení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.Žalobkyně podala proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 31. 3. 2006 vzala žalobkyně dovolání zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že žalobkyni, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Robert W a l t r , v.r.

předseda senátu