26 Cdo 30/2014
Datum rozhodnutí: 19.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 30/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 115, IČO: 47452820, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému B. H. , zastoupenému JUDr. Zuzanou Běťákovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, K nemocnici 18, pro 6.783,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 57 EXE 1265/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. dubna 2013, č. j. 9 Co 304/2013-34, takto:
Dovolání se odmít á. O d ů v o d n ě n í :

Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 12. 6. 2012, č. j. 57 EXE 1265/2010-15, jímž zamítl návrh povinného na zastavení exekuce (nařízené pro vymožení pohledávky ve výši 6.783,- Kč s příslušenstvím).
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.
Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení poskytnuté účastníkům odvolacím soudem v písemném vyhotovení jeho rozhodnutí (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07 uveřejněný pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. (§ 87 a násl.) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. února 2014
JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á
předsedkyně senátu