26 Cdo 2985/2009
Datum rozhodnutí: 27.08.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 2985/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce J. D., proti žalovaným: 1) O. L., 2) J. L. a 3) nezl. K. L., zastoupeným advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 26 C 363/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2008, č. j. 29 Co 450/2008-181, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 5 (dále soud prvního stupně ) usnesením ze dne 3. 7. 2008, č. j. 26 C 363/2003-170, podle § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu přerušil řízení do pravomocného skončení dědického řízení po zůstaviteli K. K., zemřelém dne 24. 5. 2007, které je vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 581/2007. K. K. byl ke dni své smrti spoluvlastníkem vyklizovaných nemovitostí v rozsahu ideální poloviny, pokud nepřešel spoluvlastnický podíl na žalovanou 2) z titulu darování. Dědici K. K. jsou kromě dcery J. V. i žalovaní 1) a 2) jako dědici závětní.


Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 17. 12. 2008, č. j. 29 Co 450/2008-181, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání.


Podle čl. II bodu 12 věty před středníkem zákona č. 7/2009, kterým se mění zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno 17. 12. 2008, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb.


Nejvyšší soud uvedl již v usnesení z 25. 5. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2560/2007, publikovaném pod C 5258 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, že není přípustné dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o přerušení řízení. Jako nepřípustné bylo proto dovolání žalobce podle § 234b odst. 5 a § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítnuto.


Napadeným rozhodnutím odvolacího soudu nebylo řízení skončeno a o nákladech řízení, včetně dovolacích, bude rozhodovat soud prvního stupně.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. srpna 2009


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu