26 Cdo 2978/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 30 předpisu č. 292/2013Sb. ve znění od 01.01.201426 Cdo 2978/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného nezletilého D. J., S. M., syna matky H. Č., S. M., zastoupeného opatrovníkem Městským úřadem Kyjov, proti povinnému J. J. , P. u S., pro dlužné výživné 20 000 Kč a pro běžné výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 43 E 328/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 10. 2014, č. j. 38 Co 446/2013-67, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím k odvolání povinného změnil usnesení ze dne 4. 7. 2013, č. j. 43 E 328/2012-43, kterým Okresní soud v Hodoníně zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí, a to tak, že výkon rozhodnutí zastavil a žádnému nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci výkonu rozhodnutí pro vymožení výživného (srov. § 30, § 511 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jež nabyly účinnosti k 1. 1. 2014). Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).
Pro úplnost se uvádí, že dovolatel by nebyl k podání dovolání ani subjektivně oprávněn, neboť toto oprávnění svědčí pouze účastníku, kterému nebylo rozhodnutím odvolacího soudu vyhověno, popř. kterému byla tímto rozhodnutím způsobena na jeho právech určitá újma, odstranitelná jeho zrušením. Současně se konstatuje, že otázku přeplatku na výživném nelze v projednávané věci řešit.
Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 dovolání odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení dle § 241 o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. listopadu 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu