26 Cdo 2968/2012
Datum rozhodnutí: 12.12.2012
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
26 Cdo 2968/2012
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobkyně Mimoňské komunální a.s. , se sídlem Mimoň, Mírová 76/III, proti žalovaným 1) V. B. a 2) J. B. , oběma bytem M., S. p. R. 563/1, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp.zn. 12 C 217/2010, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 30. června 2011, č.j. 29 Co 282/2011-46, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í : Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci (soud odvolací) rozsudkem ze dne 30. 6. 2011, č.j. 29 Co 282/2011-46, potvrdil rozsudek Okresního soudu v České Lípě (soudu prvního stupně) ze dne 26. 1. 2011, č.j. 12 C 217/2010-24, kterým byla žalovaným uložena povinnost vyklidit tam specifikovaný byt do 15 dnů od právní moci rozsudku a rozhodnuto o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná 1) (nezastoupena advokátem) podáním ze dne 12. 10. 2011, které je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Vzhledem k tomu, že dovolatelka, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla soudem prvního stupně (usnesením ze dne 24. 11. 2011, č.j. 12 C 217/2010-58) mimo jiné vyzvána, aby si ve stanovené lhůtě zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka dosud neodstranila.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, před soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobkyni nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolatelce právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2012
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.
předsedkyně senátu