26 Cdo 2965/2015
Datum rozhodnutí: 19.10.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.26 Cdo 2965/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněných M. S. , P., a M. P. , P., obou zastoupených Mgr. Jiřím Lukešem, advokátem se sídlem v Praze 10, Vršovická 7/27, proti povinné M. J. , P., zastoupené JUDr. Liborem Piknou, advokátem se sídlem v Praze 2, Šafaříkova 201/17, pro 30 240,80 Kč s příslušenstvím, o určení ceny nemovitých věcí, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda, Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 027 EX 00403/13, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2014, č. j. 16 Co 234/2014-101, takto:
I. Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2015, č. j. 26 Cdo 2965/2015-186, se opravuje tak, že adresa následující za jménem povinné M. J. S. se nahrazuje správnou B. a označení usnesení odvolacího soudu ze dne 26. 2. 2014, č. j. 16 Co 55/2014-116 se nahrazuje správným ze dne 27. 5. 2014, č. j. 16 Co 234/2014-101 .
II. Výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2015, č. j. 26 Cdo 2965/2015-186, se opravuje tak, že slova 26. 2. 2014, č. j. 16 Co 55/2014-116, a usnesení soudního exekutora JUDr. Miroslava Hauerlanda se nahrazují správnými 27. 5. 2014, č. j. 16 Co 234/2014-101, a usnesení soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda .
III. Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2015, č. j. 26 Cdo 2965/2015-186, se opravuje tak, že v prvním odstavci se ve jméně soudního exekutora nahrazuje Miroslav správným Miloslav , ve třetím odstavci se Miroslava nahrazuje správným Miloslava a v desátém odstavci se z označení zákonného ustanovení § 243e odst. 1 věta první o. s. ř. vypouští slova věta první a sousloví § 243e odst. 1 věta druhá o. s. ř. se nahrazuje správným § 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.
O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2015, č. j. 26 Cdo 2965/2015-186, byla v důsledku chyby v psaní nesprávně uvedena adresa povinné S. namísto správné B. a dále bylo chybně označeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2014, č. j. 16 Co 234/2014-101, proti němuž dovolání směřovalo (nesprávně jako usnesení ze dne 26. 2. 2014, č. j. 16 Co 55/2014-116).
Shodná chyba v označení usnesení odvolacího soudu se opakovala též ve výroku předmětného usnesení Nejvyššího soudu a nesprávně bylo uvedeno křestní jméno soudního exekutora ( Miroslav namísto správného Miloslav ).
Chyba v psaní křestního jména soudního exekutora se dále nacházela v odůvodnění usnesení dovolacího soudu a tamtéž byla nesprávně označena ustanovení o. s. ř., dle nichž dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu a soudního exekutora.
Protože v usnesení Nejvyššího soudu došlo při přepisu konceptu rozhodnutí k výše uvedeným zjevným nesprávnostem a chybám v psaní, Nejvyšší soud je podle § 164 a § 243b o. s. ř. opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. října 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu