26 Cdo 296/2014
Datum rozhodnutí: 25.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 296/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Generali Pojišťovny a. s. , se sídlem v Praze 2, Bělehradská 132, IČO 61859869, zastoupené Mgr. Josefem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 5, náměstí Kinských 76/7, proti povinnému D. D. , pro 1.249,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 48 EXE 2524/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2013, č. j. 10 Co 430/2013-104, takto:

Dovolání povinného se odmítá .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 6. 2013, č. j. 10 Co 430/2013-104, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 15. 10. 2012, č. j. 48 EXE 2524/2010-80, jímž soud prvního stupně zastavil řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce nařízené k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 1.249,- Kč se specifikovaným úrokem z prodlení, nákladů předcházejícího řízení ve výši 8.454,- Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.
Dovolání povinného proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ).
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. února 2014

JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á
předsedkyně senátu