26 Cdo 2946/2010
Datum rozhodnutí: 08.12.2011
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.
26 Cdo 2946/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce Stavebního bytového družstva Poruba , se sídlem Ostrava Poruba, Porubská 17/1015, proti žalovanému D. B. , zastoupenému JUDr. Pavlou Tomkovou, advokátkou se sídlem Ostrava, Sokolská třída 39, o zaplacení částky 55.698,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 81 C 224/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. července 2009, č. j. 11 Co 373/2009-60, takto:

I. Dovolání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný napadl dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ostravě (soudu odvolacího) ze dne 2. 7. 2009, č.j. 11 Co 373/2009-60, jímž byl v odvoláním napadené části potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ostravě (soudu prvního stupně) ze dne 7. 10. 2008, č. j. 81 C224/2008-21, ve výroku, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 55.698,- Kč s příslušenstvím, a změněn ve výroku o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), za splnění podmínky advokátního zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.), dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.
Podle ustanovení § 243c odst. 2 o.s.ř. obsahuje odůvodnění pouze stručný výklad důvodů, pro které je dovolání nepřípustné.
Žalovaný dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu ve věci samé, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, aniž mu předcházelo zrušovací rozhodnutí odvolacího soudu, nejde tedy o přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. a), b) o.s.ř.; dovolání tak může být přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek a jde-li zároveň o právní otázku zásadního významu (§ 237 odst. 3 o.s.ř.).
Je-li přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. spjata se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, je způsobilým dovolacím důvodem zásadně jen důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o.s.ř. se nepřihlíží (§ 237 odst. 3 věta za středníkem o.s.ř.).
Dovolatel sice formálně odkázal rovněž na dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., avšak tento dovolací důvod nijak obsahově nekonkretizoval. Ve skutečnosti s přihlédnutím k obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) uplatnil nepřípustný dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o.s.ř. (v dovolání totiž uváděl, že žádný dluh vůči žalobci nemá, vyjadřoval nesouhlas se skutkovým zjištěním odvolacího soudu a namítal, že nebyl správně proveden zápočet jednotlivých částek na dluh uplatněný žalobcem, když má v roce 2006 přeplatek vůči žalobci ve výši 2.326,- Kč, v roce 2007 přeplatek 6.121,- Kč a v roce 2008 doplatil částku 193,- Kč )
Je tedy zřejmé, že dovolání žalovaného směřuje z pohledu uplatněných dovolacích námitek proti rozhodnutí odvolacího soudu, vůči němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; Nejvyšší soud je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalovaný, jehož dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, zatímco žalobci náklady v dovolacím řízení (dle obsahu spisu) nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. prosince 2011

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu