26 Cdo 2932/2005
Datum rozhodnutí: 14.06.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2932/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně J. F., zastoupené advokátkou, proti žalované J. B., zastoupené advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 181/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2005, č.j. 11 Co 439/2004-207, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni k rukám advokátky, na náhradě nákladů dovolacího řízení 1.025,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 27. dubna 2005, č.j. 11 Co 439/2004-207, potvrdil rozsudek ze dne 18. 6. 2004, č.j. 16 C 181/2001-183, jímž Obvodní soud pro Prahu 2 (soud prvního stupně) uložil žalované, aby do 15 dnů od právní moci rozsudku vyklidila a vyklizený odevzdala žalobkyni byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve 2. podlaží domu č.p. 1533 v P., Ch. 2, a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl i o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaná podala (prostřednictvím své zástupkyně) proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Žalobkyně se (rovněž prostřednictvím své zástupkyně) k dovolání podáním ze dne 24. 10. 2005 písemně vyjádřila.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 22. 5. 2006 vzala žalovaná dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení o dovolání v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a je odůvodněn tím, že žalovaná, která zavinila zastavení dovolacího řízení, je povinna zaplatit žalobkyni náklady dovolacího řízení vzniklé v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2006

JUDr. Robert W a l t r , v. r.

předseda senátu