26 Cdo 2901/2004
Datum rozhodnutí: 16.02.2005
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2901/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce města P., zastoupeného advokátkou, proti žalované T. M., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 16 C 60/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. června 2004, č. j. 14 Co 226/2004-79, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni (soud odvolací) rozsudkem ze dne 8. června 2004, č. j. 14 Co 226/2004-79, potvrdil rozsudek ze dne 29. října 2003, č. j. 16 C 60/2003-46, kterým Okresní soud Plzeň-město (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 26 o velikosti 0+1 v 6. patře domu v P., dané žalobcem žalované, určil běh výpovědní lhůty, uložil žalované povinnost vyklidit byt do 15 dnů po zajištění náhradního ubytování a rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by měla právnické vzdělání, soud prvního stupně ji usnesením z 27. 8. 2004, doručeným jí 10. 9. téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zvolila advokáta, který by její podání sepsal, a poučil ji, že jinak dovolací řízení bude zastaveno. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.

Podle § 241 odst. 1 a 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Na tomto závěru nic nemění opakované žádosti dovolatelky (ze dne 23. 9., 30. 9., 7.10., 15.10. a 29.10.2004) o prodloužení patnáctidenní lhůty k nápravě nedostatku povinného zastoupení odůvodněné jejím zdravotním stavem. Dovolatelka totiž nedostatek právního zastoupení neodstranila ani ve lhůtách, v nichž se tak prvými čtyřmi žádostmi zavázala učinit. Když jí pak po podání poslední žádosti, v níž již ani nežádala o prodloužení lhůty v konkrétním rozsahu, okresní soud přípisem ze dne 10.11.2004 (doručeným 12.11.2004) vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů doložila, že její zdravotní stav jí skutečně neumožňuje odstranit vytýkaný nedostatek právního zastoupení, na tuto výzvu již nereagovala vůbec. Za náležitou reakci nelze považovat přípis H. N., který není účastníkem řízení, ani nebyl zmocněn žalovanou k zastupování, nehledě k tomu, že tento přípis doručený okresnímu soudu dne 3.12.2004 opět obsahuje jen příslib odstranění nedostatku právního zastoupení dovolatelky, který však nebyl do doby rozhodování dovolacího soudu rovněž splněn. Soud prvního stupně sice nerozhodl o žádostech dovolatelky o prodloužení lhůty, protože však dovolací soud s ohledem na shora uvedené okolnosti dospěl k závěru, že tyto žádosti nejsou opodstatněné, přikročil k zastavení dovolacího řízení pro nedostatek podmínky advokátního zastoupení dovolatelky podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 1998, sp. zn. 20 Cdo 827/98, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 1999, pod č. 27).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. února 2005

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu