26 Cdo 2900/2015
Datum rozhodnutí: 07.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 2900/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněné MJM Litovel a. s. , se sídlem v Litovli, Cholinská 1048/19, IČO 45193592, zastoupené Mgr. Danou Holcman, advokátkou se sídlem v Litovli, Cholinská 1048/19, proti povinnému J. Š. , pro 340.000 Kč s příslušenstvím, o zastavení exekuce, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 EX 42309/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2014, č. j. 9 Co 71/2014-31, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky zastavil řízení o dovolání povinného proti napadenému usnesení odvolacího soudu (jímž změnil usnesení soudního exekutora ze dne 18. 12. 2013, č. j. 103 EX 42309/11-26, tak, že exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 18. 10. 2011, č. j. 36 EXE 1726/2011-19, se nezastavuje) podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. října 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu