26 Cdo 2884/2004
Datum rozhodnutí: 24.11.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2884/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce Stavebního bytového družstva N., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) P. P. a 2) V. P., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 82 C 33/2003, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. ledna 2004, č.j. 42 Co 626/2003-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 23. 1. 2004, č.j. 42 Co 626/2003-47, potvrdil rozsudek ze dne 28. 4. 2003, č.j. 82 C 33/2003-17, kterým Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) uložil žalovaným povinnost vyklidit byt č. 12, I. kategorie, sestávající ze tří pokojů, kuchyně a příslušenství, v domě č.p. 2911 na ulici H. 102, v O. Z., do patnácti dnů od poskytnutí přístřeší a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba žalovaní (nezastoupeni advokátem) dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí (s výjimkou rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení). Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaní, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli vyzváni usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. 10. 2004, č.j. 82 C 33/2003-58, aby si ve stanovené lhůtě zvolili advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu; současně byli poučeni o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo žalovaným doručeno dne 29. 11. 2004 (viz dodejky na č.l. 59, 60 spisu), dosud této výzvě nevyhověli.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelům právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2005

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc., v. r.

předsedkyně senátu