26 Cdo 2869/2014
Datum rozhodnutí: 09.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 2869/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce R. B. , P., adresa pro doručování P., proti žalované E. H. , P., o uložení povinnosti zpřístupnit byt, zajistit náhradní byt a o náhradu újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 249/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2013, č. j. 36 Co 75/2013-190, takto:
Dovolací řízení se zastavuje . O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2013, č. j. 36 Co 75/2013-190, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se končí řízení, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. října 2014 JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu