26 Cdo 2851/2008
Datum rozhodnutí: 17.02.2010
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.
26 Cdo 2851/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně D. P. , proti žalovanému J. P. , zastoupenému JUDr. Jiřím Veselým, advokátem se sídlem Praha 4, U družstva Ideál 1517/5, o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 11 C 369/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. září 2007, č.j. 68 Co 261/2007-67, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 3. 9. 2007, č.j. 68 Co 261/2007-67, potvrdil rozsudek ze dne 22. 2. 2007, č. j. 11 C 369/2005-50, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně) zrušil právo společného nájmu účastníků k bytu č. 19, sestávajícímu ze dvou pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny, lodžie, komory a WC, ve IV. podlaží domu č.p. 573 na ulici Machuldova 573, P. 4, určil, že výlučnou nájemkyní a členkou Bytového družstva Machuldova 573 a 574 bude žalobkyně, žalovanému uložil byt vyklidit do 30 dnů po zajištění náhradního bytu a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Pravomocný rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný (zastoupen advokátem) dovoláním, v němž brojil především proti výroku, jímž byla výlučnou nájemkyní předmětného bytu a výlučnou členkou družstva určena žalobkyně, a domáhal se zrušení rozhodnutí odvolacího soudu.

Podle čl. II bodu 12. věty před středníkem zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 3. září 2007, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen o.s.ř. ).
Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Podle ustanovení § 240 odst. 2 o.s.ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu. Podle § 57 odst. 2 o.s.ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Jak se podává z obsahu spisu (srov. doručenka na č.l. 69), napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo doručeno žalovanému (jeho zástupkyni s procesní plnou mocí JUDr. Evě Květenské) dne 30. října 2007. Z uvedeného vyplývá, že posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání bylo pondělí 31. prosince 2007. Bylo-li dovolání podáno u soudu prvního stupně (prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Veselého) až dne 15. února 2008 (viz č.l. 70), stalo se tak zjevně po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud dovolání žalovaného podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218a o.s.ř. jako opožděné odmítl (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl Nejvyšší soud dle ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř., neboť žalobkyni nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalovanému, jehož dovolání bylo pro opožděnost odmítnuto.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 17. února 2010

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu