26 Cdo 2836/2000
Datum rozhodnutí: 18.01.2001
Dotčené předpisy:
26 Cdo 2836/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) Z. H. a B) L. H. proti žalované V. D., o zaplacení částky 4.789,-- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 63 C 91/95, o dovolání prvního žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11.května 1998, č.j. 17 Co 393/96-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně jako soud odvolací shora označeným rozsudkem změnil ve věci samé rozsudek Městského soudu v Brně jako soudu prvního stupně ze dne 2.5.1996, č.j. 63 C 91/95-61, tak, že stanovil žalované povinnost zaplatit žalobcům částku 74,55 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku a ohledně částky 4.714,45 Kč žalobu zamítl. Ve výroku o náhradě nákladů řízení a ve výroku o povinnosti žalobců nahradit náklady řízení Českému státu odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dne 7.7.1998 bylo Nejvyššímu soudu České republiky doručeno blíže neodůvodněné podání prvního žalobce označené jako žádost o prošetření případu, v níž mimo jiné "žádá prošetření rozsudku Krajského soudu v Brně, č.j. 17 Co 393/96".

Přípisem Městského soudu v Brně ze dne 9.9.1998 byl dovolatel vyzván k odstranění vad podání, pokud bylo míněno jako dovolání, a současně k tomu, aby doložil plnou moc zvoleného advokáta, pokud sám právnické vzdělání nemá, přičemž byl upozorněn, že v případě nesplnění těchto nezbytných podmínek dovolacího řízení ve stanovené lhůtě 15 dnů, soud řízení zastaví. Vady podání nebyly dovolatelem řádně odstraněny, a to ani po opětovné výzvě Městského soudu v Brně ze dne 11.3.1999, která byla žalobci doručena dne 17.3.1999 s poskytnutím další lhůty 15 dnů. Ještě v průběhu této lhůty podali oba žalobci u soudu prvního stupně písemnou žádost o "přidělení bezplatného právního zástupce" ze dne 20.3.1999, která byla soudu prvního stupně doručena dne 26.3.1999. Tato žádost byla usnesením Městského soudu v Brně ze dne 20.6.2000, č.j. 63 C 91/95-124, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18.8.2000, č.j. 17 Co 345/2000-133, zamítnuta. Dovolatel však ani po doručení tohoto potvrzujícího usnesení (tj. po 29.9.2000) doposud nedoložil, že by si zvolil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, přičemž z obsahu spisu nevyplývá, že by on sám měl právnické vzdělání.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zák.č. 30/2000 Sb., kterým se mění zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (ve znění pozdějších předpisů) a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. před 1.1.2001, nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 11.5.1998, dovolací soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zák.č. 30/2000 Sb. (dále jen "o.s.ř.").

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle § 241 odst.2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo zaměstnancem (členem) dovolatele, který za něj jedná.

Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 103 o.s.ř. (§ 243c o.s.ř.) kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

V dané věci dovolatel přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě, ani později uvedený nedostatek podmínky řízení neodstranil, a sám právnické vzdělání nemá. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.

Protože dovolatel zavinil zastavení dovolacího řízení, měl by žalované hradit náklady tohoto řízení. Žalované však v souvislosti s tímto řízením žádné náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá výrok o nákladech řízení odůvodněný § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta první o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2001

JUDr. Michal M i k l á š, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová