26 Cdo 2829/2011
Datum rozhodnutí: 19.09.2012
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 2829/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobců a) G. V. , a b) A. V. , obou bytem v P., zastoupených JUDr. Janem Chlumským, advokátem se sídlem v Praze 2, Fričova 17, proti žalované městské části Praha 2 , se sídlem v Praze 2, náměstí Míru 20/600, zastoupené JUDr. Jiřinou Jandovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Thámova 20/181, o určení neplatnosti nájemní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 370/2009, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2011, č. j. 21 Co 70/2011-87, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalované k rukám JUDr. Jiřiny Jandové, advokátky se sídlem v Praze 8, Thámova 20/181, na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.160,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 29. 3. 2011, č. j. 21 Co 70/2011-87, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 (soud prvního stupně) ze dne 29. 11. 2010, č. j. 15 C 370/2009-74, kterým zamítl žalobu na určení neplatnosti nájemní smlouvy k tam specifikovanému bytu, změnil výrok o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Rozsudek odvolacího soudu byl zástupci dovolatelů doručen dne 20. 4. 2011. Posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ) tak bylo pondělí 20. 6. 2011.
Dovolatelé (zastoupení advokátem) podali dne 17. 6. 2011 dovolání, v němž v rozporu s ustanovením § 241a odst. 1 o. s. ř. neuvedli, z jakých důvodů toto rozhodnutí napadají, pouze uvedli, že napadené rozhodnutí má ve smyslu § 239 odst. 1 (zřejmě měli na mysli § 237 odst. 1 písm. c/) o. s. ř. po právní stránce zásadní význam, že k dovolání připojují vyjádření samotného žalobce a že dovolání bude doplněno po návratu zástupce dovolatelů z dovolené. Vyjádření žalobce ze dne 14. 6. 2011, jenž bylo připojené k dovolání, jen rekapituluje vztahy účastníků k bytu a okolnosti, za kterých byla uzavírána nájemní smlouva, a v rozporu s podmínkou povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř.) nebylo ani sepsáno advokátem, dovolací soud proto nemohl k tomuto podání přihlížet (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000, pod č. 64). Dovolání doplnili dovolatelé (prostřednictvím svého právního zástupce) až dne 19. 8. 2011.
Dovolání, které neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty (§ 241b odst. 3 věta první o. s. ř.). Jejím marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet z úřední povinnosti, tedy musí dovolání nezpůsobilé zahájit dovolací řízení odmítnout, a to za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
S ohledem na výše uvedené proto dovolací soud dovolání žalobců podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a zavázal žalobce, kteří zavinili, že jejich dovolání muselo být odmítnuto, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalovanému vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky. Tyto náklady sestávají z odměny advokátky v částce 1.500,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění před účinností vyhlášky 64/2012 Sb.), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a náhrady ve výši 360,- Kč za 20% daň z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést z přiznané odměny a náhrad (§ 137 odst. 1, 3 o. s. ř.). Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.
V Brně dne 19. září 2012
JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu