26 Cdo 2827/2000
Datum rozhodnutí: 12.12.2000
Dotčené předpisy:
26 Cdo 2827/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce S. Z. proti žalované I. Z., o určení zániku práva bydlení a určení zániku práva na poskytnutí náhradního bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 151/98, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2000, č.j. 11 Co 248/2000 - 38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze změnil svým rozsudkem ze dne 28. 6. 2000, č.j. 11 Co 248/2000 - 38, zamítavý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 12. 1999, č.j. 7 C 151/98 - 22, když určil, že žalovaná nemá právo na bydlení v bytě žalobce, ani jí nesvědčí jiný právní důvod k užívání bytu žalobce o velikosti 3 + 1 s přísl., nacházejícím se v I. poschodí domu čp. 919 v P., v ulici K. a nemá právo na zajištění náhradního bytu dle rozsudku ... vydaného ve věci Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 30 C 179/92 ze dne 5. 11. 1992". Odvolací soud také vyslovil, že žalobci se nepřiznává náhrada nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná I. Z., zastoupená advokátkou, blanketní dovolání; toto dovolání nebylo přes výzvu soudu prvního stupně doplněno, ale bylo vzato zpět písemným podáním, učiněným prostřednictvím procesní zástupkyně dovolatelky ze dne 14. 11. 2000, které došlo soudu prvního stupně dne 20. 11. 2000.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud České republiky podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevzešly náklady, k jejichž náhradě by byla dovolatelka, nesoucí procesní zavinění na tom, že řízení muselo být zastaveno, jinak povinna.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2000

JUDr. Hana M ü l l e r o v á,v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová