26 Cdo 2804/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201326 Cdo 2804/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha - Západ, identifikační číslo 41197518, se sídlem v Praze 5, Kutvirtova 339/5, proti povinnému JUDr. Z. A., pro 239 983 Kč s příslušenstvím, o určení ceny nemovitostí, vedené Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 49 Nc 6277/2007, u soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, pod sp. zn. 099 EX 10803/08, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2014, č. j. 16 Co 55/2014-116, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, pověřený vedením exekuce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 9. 2008, č. j. 49 Nc 6277/2007-24, určil usnesením ze dne 5. 9. 2012, č. j. 099 EX 10803/08-117, výslednou cenu nemovitostí povinného, a to ideálního podílu o velikosti 1/5 budovy č. p. na parcele 2784, pozemků p. č. 2784 a p. č. 2785, zapsané na listu vlastnictví 2019 pro katastrální území D., obec P., Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na 3 888 000 Kč. Dále vyslovil, že na nemovitosti vázne závada, která dražbou nemovitosti nezanikne, a to věcné břemeno bytu spočívající v bezúplatném užívání bytů v podkroví ve prospěch Stavebního bytového družstva v Praze 6, IČ 00034088, se sídlem v Praze 6, Kladenská 560/28. Tato závada byla znalcem oceněna na 592 000 Kč. Výslednou cenu nemovitostí určil soudní exekutor tak, že od znaleckým posudkem znalce Ing. Martina Harmáčka zjištěné ceny nemovitostí ve výši 4 480 000 Kč odečetl cenu závady zjištěné týmž posudkem ve výši 592 000 Kč.

Městský soud v Praze napadeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora potvrdil. Za nedůvodnou považoval námitku povinného o nepřihlížení k zástavnímu právu společnosti H-Holding AG jako závadě, která nezanikne, jelikož zástavní právo není dle § 336a odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, právem, které dražbou nezanikne. Nemusí být tedy k němu v usnesení o ceně nemovitostí přihlédnuto. Odvolací soud se současně nezabýval námitkou nedostatku příslušnosti soudů ČR, neboť v této fázi řízení se jedná o námitku nerozhodnou.


Povinný v dovolání zpochybňuje správnost právního posouzení věci odvolacím soudem. Jako dovolací důvod uvádí protiústavní výkon soudní moci, ačkoliv sám připouští, že není zakotven v právní úpravě (bod 15 dovolání). Povinný žádá, aby dovolací položil předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie dle čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (Konsolidované znění 12008E/TXT), s tím, že jako soud, proti jehož rozhodnutí není opravný prostředek, tak učinit musí. Otázka se má týkat souladu české právní úpravy se základními zásadami Evropské unie, konkrétně zásadou práva na účinnou soudní ochranu základních lidských práv. Povinný uvádí, že je soustavně politicky pronásledován českým státem, což má údajně původ v jeho sporech s Českou stranou sociálně demokratickou. Toto pronásledování, dle názoru povinného, dosahuje intenzity nelidského a ponižujícího zacházení, které je zakázáno vnitrostátní i mezinárodní právní úpravou. Dále uvádí, že Česká republika jako člen Evropské unie je povinna chránit lidská práva povinného a to za situace, kdy Slovenská republika zneužila svou moc a překročila pravomoci Evropské unie vydáním evropského zatýkacího rozkazu na jeho osobu. Povinný dále uvádí, že soudy v jeho případě postupovaly formálně pozitivisticky, aniž zohlednily přirozenoprávní základ Listiny základních práv a svobod. Navrhl, aby dovolací soud dovoláním napadené rozhodnutí zrušil a rozhodl, že do doby řádného zajištění ústavně konformní účinné soudní ochrany práva vlastnického, a ostatních základních práv povinného, je vymáhání nároků České republiky a státem ovládaných subjektů proti povinnému pro výkon státní moci porušením zásady legality v rozporu se zásadami práva Unie právně nepřípustné , popř. se obrátil se žádosti na Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí předběžné otázky, zda soudní postup soudů České republiky vůči povinnému je kompatibilní se základními zásadami práva Unie .

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Z § 241a odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Protože dovolatel přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 nevymezil, Nejvyšší soud postupoval podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a dovolání odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu