26 Cdo 278/2007
Datum rozhodnutí: 08.11.2007
Dotčené předpisy:
26 Cdo 278/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce F. P. zastoupeného advokátem , proti žalované M.C., zastoupené advokátem o vyklizení, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 18 C 5/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. června 2006, č. j. 8 Co 2222/2004-75, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. června 2006, č. j. 8 Co 2222/2004-75, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. června 2004, č. j. 18 C 5/2004-41, se odkládá.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Českých Budějovicích (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 8. června 2004, č. j. 18 C 5/2004-41, vyhověl žalobě a uložil žalované povinnost vyklidit část nemovitosti označenou jako byt, o velikosti 4 + 1 s příslušenstvím, o výměře 103,81 m2, ve 4. nadzemním podlaží a garáž v suterénu o výměře 17,66 m2, když byt a garáž se nacházejí v nedokončené a nezkolaudované stavbě bytového domu v ulici , Č. B., postaveném na pozemku parc. č. zapsaném na LV. u K. ú. v Č. B., pro obec Č. B., katastrální území Č.B. a vyklizený byt s příslušenstvím, vyklizenou garáž a klíče od domu, bytu a garáže předat žalobci ve lhůtě 30-ti dnů od právní moci rozsudku; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu.

K odvolání žalované Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací rozsudkem ze dne 1. června 2006, č. j. 8 Co 2222/2004-75, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaná (zastoupena advokátem) podala proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání, domáhaje se prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále jen o.s.ř. ) zrušení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Následně podala rovněž návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku.

Podle § 243 o.s.ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

V dovolacím řízení má být řešena otázka bezprostředně ovlivňující bytové poměry žalované. Účinky rozhodnutí dovolacího soudu (bylo-li by nesouhlasné s napadeným rozsudkem), by za této situace mohly být provedením výkonu rozhodnutí zmařeny. Dovolací soud proto do doby, než bude o dovolání rozhodnuto, vykonatelnost rozsudku podle § 243 o.s.ř. odložil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. července 2007

JUDr. Miroslav F e r á k v.r.

předseda senátu