26 Cdo 2760/2000
Datum rozhodnutí: 21.12.2000
Dotčené předpisy:
26 Cdo 2760/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce O., a.s., proti žalovanému T. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 110 C 58/99, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. září 2000, č.j. 13 Co 1198/2000-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 7.9.2000, č.j. 13 Co 1198/2000-53, Krajský soud v Ostravě odmítl jako opožděné odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 1.3.2000, č.j. 110 C 58/99-33, kterým soud prvního stupně přivolil k výpovědi z nájmu žalovaného k bytu č. 11, sestávajícímu z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím, v domě č.p. 738/2 v H. - M., určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, a uložil žalovanému povinnost předmětný byt vyklidit do patnácti dnů po zajištění přístřeší. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 22.9.2000, když uvedeného dne bylo doručeno oběma účastníkům.

V podání ze dne 20.10.2000, doručeném osobně soudu prvního stupně téhož dne, které je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním, žalovaný (nezastoupen advokátem) uvedl, že se "odvolává k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí Krajského soudu".

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově usnesením ze dne 23.10.2000, které bylo doručeno žalovanému postupem dle § 46 odst. 2 o.s.ř., vyzval žalovaného k odstranění vad dovolání, poučil jej o náležitostech dovolání, o zákonné podmínce advokátního zastoupení dovolatele, a o následcích spojených s neodstraněním vad podání, resp. nedostatku advokátního zastoupení.

Na tuto výzvu reagoval žalovaný podáním ze dne 8.11.2000, které bylo osobně doručeno soudu prvního stupně téhož dne, v němž požádal o "zastavení dovolání k Nejvyššímu soudu" s odůvodněním, že "došlo ke smíru s majitelem bytu".

V důsledku tohoto úkonu dovolatele, který je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) zpětvzetím dovolání, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř., a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalovanému právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2000

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková