26 Cdo 2746/2014
Datum rozhodnutí: 09.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2746/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce M. K. , zastoupeného Mgr. Janem Soukupem, advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská 12, proti žalované H. H. , zastoupené JUDr. Alešem Staňkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 43, o vyklizení části místnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 160/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2014, č.j. 35 Co 516/2013-142, takto:
I. Dovolání se odmítá . II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178,- Kč k rukám Mgr. Jana Soukupa, advokáta se sídlem v Praze 1, Konviktská 12, do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu, kterým potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 6. 2013, č. j. 19 C 160/2012-96, jímž uložil žalované vyklidit část tam označené místnosti a zaplatit náklady řízení, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Má-li být dovolání přípustné proto, že se odvolací soud při svém rozhodování odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu , jde o způsobilé vymezení přípustnosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř., jen je-li z dovolání zřejmé, od které konkrétní ustálené rozhodovací praxe se odvolací soud odchýlil při řešení právních otázek, na nichž jeho rozhodnutí spočívá a které jsou dovoláním napadeny (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takový údaj se však v dovolání nenachází.

Námitkami, jimiž zpochybňuje správnost skutkových zjištění, navíc dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. října 2014

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu