26 Cdo 2731/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 2731/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Maxfine s. r. o. , se sídlem v Prostějově, Hlaváčkovo nám. 217/1, identifikační číslo osoby 29306906, zastoupené Mgr. Daliborem Lachmanem, advokátem se sídlem v Prostějově, Plumlovská 44, proti povinné JUDr. J. H. , pro 2 400 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem v Zábřehu na Moravě, Masarykovo náměstí 44/4, pod sp. zn. 139 EX 03672/14, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2014, č. j. 55 Co 443/2014-54, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné (dále dovolatelka ) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2014, č. j. 55 Co 443/2014-54, který potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, ze dne 25. 7. 2014, č. j. 139 EX 03672/14-032, jímž soudní exekutor nahradil projev vůle povinné k výpovědi smluvního vztahu a výplatě dávky z penzijního připojištění ze smlouvy číslo 3355793, uzavřené mezi povinnou a Allianz penzijní společností, a. s., a jímž vyslovil, že souhlas třetí osoby, je-li jím právní úkon podmíněn, je nahrazen exekučním příkazem přikázáním pohledávky č. j. 139 EX 03672/14-011 ze dne 4. 4. 2014 , odmítl podle § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále o. s. ř. , neboť dovolatelka v rozporu se zákonným požadavkem ohledně nezbytných obsahových náležitostí dovolání (viz § 241a odst. 2 o. s. ř.) nevylíčila důvod dovolání (§ 241a odst. 1 o. s. ř.) v podobě vymezení právního posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a výkladu, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení (§ 241a odst. 3 o. s. ř.). Tato vada dovolání brání v pokračování dovolacího řízení a po uplynutí lhůty k dovolání (§ 240 o. s. ř.) ji již nelze odstranit (viz § 241b odst. 3 věta první o. s. ř.).

Námitkami, jimiž zpochybňuje správnost skutkových zjištění (tj. že podala návrh na odklad provedení exekuce a rovněž v zákonné lhůtě návrh na zrušení rozhodčího nálezu), uplatnila dovolatelka jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení §241a odst. 1 o. s. ř.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senát