26 Cdo 2729/2014
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 2729/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné LINICI s. r. o., se sídlem v Libavském Údolí, Libavské Údolí č. 44, identifikační číslo osoby 26373335, zastoupené JUDr. Michalem Magliou, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská č. 1042/14, proti povinné IMMOGARD s. r. o. , se sídlem v Libavském Údolí, Libavské Údolí č. 44, zastoupené JUDr. Martinem Grubnerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Nové Město, Washingtonova č. 1599/17, pro 2 301 990 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 11980/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. prosince 2013, č. j. 12 Co 523/2013-385, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. prosince 2013, č. j. 12 Co 523/2013-385, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 25. listopadu 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu