26 Cdo 2713/2014
Datum rozhodnutí: 18.09.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 2713/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce J. P., proti žalovaným 1) PhDr. B. S., a 2) S. S. , o vyklizení nemovitosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 67/2013, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. prosince 2013, č. j. 18 Co 376/2013-29, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně (soud prvního stupně) usnesením ze dne 2. 9. 2013, č. j. 17 C 67/2013-24, výrokem I. zrušil svůj rozsudek ze dne 14. 8. 2013, č. j. 17 C 67/2013-13, pro zpětvzetí žaloby a řízení zastavil a dále rozhodl, že žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradě nákladů řízení částku 2.000,- Kč (výrok II.) a že zaplacený soudní poplatek se nevrací (výrok III.).

Krajský soud v Brně (odvolací soud) usnesením ze dne 20. 12. 2013, č. j. 18 Co 376/2013-29, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném výroku II. o nákladech řízení, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali žalovaní (nezastoupeni advokátem) včasné dovolání, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., a část první, článek II. bod 2 zákona č. 293/12013 Sb.) dále jen o.s.ř. ) odmítl pro nepřípustnost (§ 238 odst. 1 písm. d/ o.s.ř.), aniž se zabýval nedostatkem povinného advokátního zastoupení dovolatelů (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o.s.ř.). Napadeným výrokem usnesení odvolacího soudu bylo totiž rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, které nelze označit pro účely posouzení přípustnosti dovolání za plnění ze vztahu ze spotřebitelské smlouvy, z pracovněprávního vztahu nebo z věci uvedené v § 120 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod č. 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutích a stanovisek).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. září 2014
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc. předsedkyně senátu