26 Cdo 2705/2008
Datum rozhodnutí: 31.07.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2705/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně Mgr. V. K., zastoupené advokátkou, proti žalované H. Č., zastoupené advokátem, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 7 C 111/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 16. ledna 2008, č. j. 22 Co 626/2007-70, takto:

Řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Svitavách (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 24. července 2007, č. j. 7 C 111/2007-53, vyhověl žalobě a uložil žalované vyklidit dům č. p. 272 vystavěný na pozemku st. 2253 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelní číslo 1939/41 zahradu, vše v obci L., část obce Z., kat. území L., a to do 30-ti dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalované Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích (soud odvolací) usnesením ze dne 16. ledna 2008, č. j. 22 Co 626/2007-70, rozhodl na návrh žalované tak, že se řízení přerušuje do právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vedené pod sp. zn. 33 Cdo 2679/2007. Současně dal poučení, že proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné.

Žalobkyně podala u Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích proti jeho shora uvedenému usnesení odvolání adresované Vrchnímu soudu v Praze.

Podle § 201 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), je odvolání opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně. O odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů rozhodují soudy krajské; vrchní soudy jsou sice též soudy odvolacími, avšak jen v případě odvolání proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně (tento předpoklad v dané věci splněn není, neboť Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích rozhodoval jako soud odvolací srov. ustanovení § 9, 9a a 10 o. s. ř.).

Opravným prostředkem, jímž lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, připouští-li to zákon, je dovolání (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Soudem příslušným k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích je Nejvyšší soud (§ 10a o. s. ř.).

Jelikož odvolání není opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu, občanský soudní řád neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu k jeho projednání. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jenž má ve smyslu § 104 odst. 1 a § 243c odst. 1 o. s. ř. za následek zastavení řízení o takovém odvolání.

K rozhodnutí o zastavení řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu je příslušný Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy soudů, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku (dovolání) proti rozhodnutí odvolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2001, sešit č. 7, pod poř. č. 85).

Nejvyšší soud proto řízení o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích jako soudu odvolacího podle § 104 odst. 1, § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Nutno dodat, že i kdyby žalobkyně svým podáním zamýšlela podat dovolání proti předmětnému usnesení odvolacího soudu, nezbylo by Nejvyššímu soudu než toto dovolání pro nepřípustnost odmítnout, neboť dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., (jak byla žalobkyně odvolacím soudem v napadeném usnesení poučena) není přípustné (srov. ustanovení § 238 až § 239 o. s. ř.).

O náhradě nákladů tohoto řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí a o nákladech bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2008

JUDr. Miroslav F e r á k

předseda senátu