26 Cdo 2703/2015
Datum rozhodnutí: 02.12.2015
Dotčené předpisy: § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř., § 271 o. s. ř.26 Cdo 2703/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné S. S. , zastoupené JUDr. Richardem Pustějovským, advokátem se sídlem v Ostravě, Matiční 730/3, proti povinnému I. Š. , zastoupenému JUDr. Darinou Šustkovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Divadelní 946/9, pro částku 295.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 55 EXE 57/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2015, č. j. 66 Co 761/2014-111, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Povinný napadl včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2015, č. j. 66 Co 761/2014-111, ve výroku, kterým odvolací soud změnil usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 1. 10. 2014, č. j. 55 EXE 57/2013-88, tak, že návrh povinného na zastavení exekuce v rozsahu přesahujícím částku 295.000 Kč zamítl.

Dovolání povinného není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), neboť usnesení odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu jak v závěru, že nebyly-li povinným mimo rámec exekuce uhrazeny náklady oprávněné a soudního exekutora, nelze návrhu na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. zcela vyhovět a exekuci je možné zastavit pouze částečně (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 20 Cdo 420/2006, uveřejněné pod číslem 35/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 20 Cdo 2499/2010), tak v závěru o procesním zavinění povinného na (částečném) zastavení exekuce (srov. např. bod XVI. Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu zákona č. 120/2001, uveřejněného pod číslem 31/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2014, sp. zn. 21 Cdo 402/2014, uveřejněné pod číslem 98/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1013/2013, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2006, sp. zn. 20 Cdo 1756/2006), a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.

Dovolací soud v této své ustálené rozhodovací praxi opakovaně uvedl, že pro rozhodování o nákladech exekuce, byla-li zastavena, platí kritéria, obsažená v ustanovení § 271 o. s. ř. [ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dále jen ex. řád ], podle kterého, dojde-li k zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí (exekuce), rozhodne soud (soudní exekutor) o náhradě nákladů, které účastníkům prováděním výkonu rozhodnutí (exekuce) vznikly, podle toho, z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) došlo.

V souladu s těmito závěry lze v daném případě vyvozovat procesní zavinění povinného na částečném zastavení exekuce, protože exekuční návrh oprávněné byl podán důvodně na základě splatné pohledávky ve výši 295.000 Kč, vyplývající z usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 17. 9. 2012, č. j. 17 C 65/2012-69, které nabylo právní moci dne 10. 10. 2012 a ve výroku o zaplacení uvedené částky se stalo vykonatelným dne 11. 1. 2013. Soudy obou stupňů neshledaly nevykonatelnost exekučního titulu; oprávněná tak nemůže nést vinu na zastavení exekuce a nelze jí uložit povinnost uhradit náklady exekuce. Významnou je naopak skutečnost, že povinný svoji povinnost podle vykonatelného exekučního titulu ve vztahu k oprávněné včas nesplnil, k úhradě vymáhané částky došlo až v průběhu exekuce, proto je povinen náklady exekuce uhradit.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2015
JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu