26 Cdo 2686/2005
Datum rozhodnutí: 28.03.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 2686/2005-2


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ing. Janem Huškem, v právní věci žalobkyně A. G., zast. advokátem, proti žalovaným 1) s. m. M. B., zast. advokátem, 2) T. P., zast. advokátem, o splnění povinnosti, zaplacení částky 66.000,- Kč a částky 4.000,- Kč měsíčně, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 5 C 111/2003, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2005, č.j. 22 Co 164/2005-197, takto:


Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 12. 2006, čj. 26 Cdo 2686/2005-223 se ve výroku opravuje tak, že chybně uvedené slovo přměřený se nahrazuje správným zněním, a to slovem přiměřený .


O d ů v o d n ě n í :


Při písemném vyhotovení předmětného rozsudku dovolacího soudu došlo ke shora uvedené písařské chybě a předseda senátu tu zřejmou nesprávnost s tímto usnesením podle ust. § 164 o.s.ř. opravil.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. března 2007


JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.


předseda senátu