26 Cdo 2684/2016
Datum rozhodnutí: 22.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 2684/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Š. P. , zastoupeného JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Štefánikova 4083/14, proti žalovanému J. V. , zastoupenému Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem v Děčíně III Starém Městě, U Starého Mostu 111/4, o zaplacení částky 625.279,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 323/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. října 2015, č. j. 15 Co 380/2014-200, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky (předseda senátu Nejvyššího soudu § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ dále jen o.s.ř. ) dovolání žalobce (dovolatele) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. října 2015, č. j. 15 Co 380/2014-200, odmítl podle § 243c odst. 1 o.s.ř., neboť v něm schází jakýkoli údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o.s.ř.), přičemž tuto vadu, pro níž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (§ 241b odst. 3 o.s.ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2016


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu