26 Cdo 268/2008
Datum rozhodnutí: 25.03.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 268/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobců 1) J. C. a 2) L. C., proti žalovanému V. P., bytem o zaplacení částky 9.300, Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 161/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. května 2007, č. j. 57 Co 17/2007-113, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný vzal zpět dovolání podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. května 2007, č. j. 57 Co 17/2007-113.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobcům v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2008

JUDr. Miroslav F e r á k , v. r.

předseda senátu