26 Cdo 2666/2011
Datum rozhodnutí: 23.11.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 2666/2011-482


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce O. S. , proti žalované městské části Praha 2, se sídlem Praha 5, Nám. Míru 20, zastoupené Mgr. Jaroslavem Dvořákem, advokátem se sídlem Kladno, Gorkého 502, o splnění povinnosti pronajímatele a poskytnutí slevy na nájemném, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 151/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2011, č. j. 35 Co 517/2010-445, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce svým podáním ze dne 17. 6. 2011 vzal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2011, č. j. 35 Co 517/2010-445, v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle
§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalované v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalobci který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. listopadu 2011
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu