26 Cdo 2664/2014
Datum rozhodnutí: 09.10.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., § 251 o. s. ř.26 Cdo 2664/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, s adresou pro doručování Krajská pobočka pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Olomouc, Lazecká 22A, IČO 41197518, proti povinnému J. V. , O., zastoupenému JUDr. Jarmilou Podivínskou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Krapkova 3, pro 146.334,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 EXE 4302/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 29. srpna 2013, č. j. 40 Co 604/2013-41, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ) odmítl, neboť závěr odvolacího soudu, že při nařízení exekuce se soud nezabývá promlčením vymáhané pohledávky a že námitka promlčení je relevantní pouze v řízení o návrhu na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., je v souladu s ustálenou judikaturou, od níž není důvod se odchýlit (viz např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 2. 1981, sp. zn. Cpj 159/79, uveřejněné pod číslem 21/1981 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 20 Cdo 2277/2011), stejně jako závěr, že v exekučním řízení je soud vázán obsahem vykonávaného rozhodnutí a nemůže přezkoumávat jeho věcnou správnost (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98, uveřejněné pod číslem 4/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. října 2014

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu