26 Cdo 2649/2010
Datum rozhodnutí: 19.10.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
26 Cdo 2649/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce Ing. J. H. , zastoupeného JUDr. Jiřím Cehákem, advokátem se sídlem v Novém Boru, Gen. Svobody 788, proti žalovanému B. S. , o přivolení k výpovědi nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 47 C 144/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. května 2009, č. j. 11 Co 38/2009-175, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Proti potvrzujícímu rozsudku Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 13. května 2009, č. j. 11 Co 38/2009-175, podal žalovaný (nezastoupen advokátem) blanketní dovolání, v němž současně sdělil, že odůvodnění dovolání zašle obhájce, o kterého žádal Obvodní soud pro Prahu 7, aby mu byl přidělen ex offo .

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 13. května 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem nebo notářem.Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož žalovaný, která je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 (soudu prvního stupně) ze dne 23. září 2009, č. j. 47 C 144/2003-188, aby si ve stanovené lhůtě osmnácti dnů zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta; současně byl upozorněn, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 24. února 2010, č. j. 47 C 144/2003-200, nevyhověl žádosti žalovaného o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Protože žalovaný i nadále nebyl zastoupen advokátem, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. května 2010, č. j. 47 C 144/2003-204, opětovně vyzván, aby si ve lhůtě (tentokrát) pěti dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň byl znovu poučen o možnosti požádat soud v uvedené lhůtě o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dostalo se mu opětovného poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoliv usnesení s výzvou bylo žalovanému doručeno (obálkou III. viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 11. května 2010 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.), dosud uvedené výzvě nevyhověl.

Z řečeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. října 2010 JUDr. Miroslav F e r á k, v. r. předseda senátu