26 Cdo 2630/2011
Datum rozhodnutí: 14.02.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
26 Cdo 2630/2011


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Bytového družstva občanů Příbram, družstva , se sídlem v Příbrami IV, Pod Anenskou 149, IČ: 00664570, zastoupeného JUDr. Dagmar Říhovou, advokátkou se sídlem v Příbrami VII, 28. října 184, proti žalovanému F. T. , o vyklizení garáže, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 88/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. února 2010, č. j. 21 Co 513/2009-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Okresní soud v Příbrami (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 6. května 2009, č. j. 14 C 88/2009-33, vyhověl žalobě a uložil žalovanému povinnost vyklidit a vyklizenou žalobci odevzdat do patnácti dnů od právní moci rozsudku garáž č. 13, blok 3B, v P., Na Lilce, postavenou na pozemku parc. č. 2932/42 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV 60000 pro katastrální území P., u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram ; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 2. února 2010, č. j. 21 Co 513/2009-64, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný (nezastoupen advokátem) podáním (osobně doručeným soudu prvního stupně dne 26. května 2010), které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o.s.ř. ) pokládat za dovolání proti citovanému rozsudku odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. června 2011, č. j. 14 C 88/2009-93, mimo jiné vyzván, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byl poučen, že dovolání bude odmítnuto , nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Dostalo se mu rovněž poučení o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. Ačkoli výzva byla žalovanému doručena (obálkou III. viz § 2 bod III. ve spojení s § 5 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 20. června 2011 (§ 45 odst. 3 písm. a/, § 46b písm. a/, § 48 odst. 1 písm. d/, § 50 odst. 1 o.s.ř.), ve stanovené lhůtě a ani dosud jí nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně doposud splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by jinak měl právo proti žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 14. února 2012

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu