26 Cdo 259/2003
Datum rozhodnutí: 10.03.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 259/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobce města A., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) O. K. a 2) M. K., zastoupeným advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 C 257/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna 2002, č. j. 13 Co 421/2002-25, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen žalovaným na nákladech dovolacího řízení zaplatit částku 1.290,- Kč k rukám advokátky, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna 2002, č. j. 13 Co 421/2002-25, jímž byl potvrzen zamítavý rozsudek Okresního soudu v Chebu ze dne 11. března 2002, č. j. 13 C 257/2000-12, podal žalobce včasné dovolání. Toto dovolání vzal žalobce písemným podáním ze dne 24. února 2003, učiněným prostřednictvím svého advokáta, v celém rozsahu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a zavázal žalobce, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalovaným vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky. Tyto náklady sestávají z odměny advokátky v částce 1.140,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 17 odst. 2, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků), a z paušální částky náhrad hotových výdajů v částce 2 x 75,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 10. března 2003

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu