26 Cdo 2568/2007
Datum rozhodnutí: 13.03.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2568/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce M. G., zastoupeného advokátem, proti žalované L. G., zastoupené advokátem, o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp.zn. 8 C 161/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. ledna 2007, č.j. 11 Co 614/2006-150, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem (soud odvolací) rozsudkem ze dne 31. 1. 2007, č.j. 11 Co 614/2006-150, potvrdil rozsudek ze dne 17. 5. 2006, č.j. 8 C 161/2003-119, kterým Okresní soud v Litoměřicích (soud prvního stupně) zrušil právo společného nájmu účastníků k bytu č. 1 o velikosti 3+1, v domě č.p. 2003/4 ulice S. v L., určil, že výlučným nájemcem bytu bude žalobce, žalované uložil byt vyklidit do 15 dnů po zajištění náhradního bytu a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala prostřednictvím svého advokáta v plném rozsahu zpět podáním ze dne 4. 1. 2008. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. března 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu