26 Cdo 2541/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 2541/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobce L. Č. , zastoupeného JUDr. Radkem Závodným, advokátem se sídlem v Olomouci, Litovelská 1340/2C proti žalované Trovint s.r.o. v likvidaci , se sídlem v Praze 2, Legerova 1820/39, IČO 24155705, zastoupené JUDr. Jarmilou Cindrovou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Orlicí, Mistra Jaroslava Kociana 38, o poddlužnické žalobě, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 343/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2014, č. j. 30 Co 406/2014-141, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.456 Kč k rukám JUDr. Radka Závodného, advokáta se sídlem v Olomouci, Litovelská 1340/2C, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:
Městský soud v Praze (odvolací soud) napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek pro zmeškání Obvodního soudu pro Prahu ze dne 29. 5. 2014, č. j. 41 C 343/2013-118, kterým uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 500.000 Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 58.582,46 Kč; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaná napadla dovoláním rozsudek odvolacího soudu v části, v níž potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení. Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť závěr odvolacího soudu, že procesně úspěšný žalobce má s ohledem na okolnosti případu právo na náhradu nákladů řízení i přesto, že žalované nezaslal předžalobní výzvu podle § 142a o. s. ř., je v souladu ustálenou judikaturou dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013, uveřejněné pod číslem 75/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).
V Brně dne 9. prosince 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu