26 Cdo 2523/2008
Datum rozhodnutí: 24.06.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2523/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce R.P.G. B., s.r.o., zastoupenému advokátem, proti žalované A. P., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 114 C 347/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. února 2008, č.j. 11 Co 684/2007-37, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově (soud prvního stupně) rozsudkem pro uznání ze dne 3. srpna 2007, č.j. 114 C 347/2007-20, vyhověl žalobě a uložil žalované vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku byt č. 8, III. kategorie, ve 2. podlaží, sestávající z jednoho pokoje, kuchyně a příslušenství, nacházející se v domě č.p. 512, na ulici Nový Svět č. or. 6 v H. S. (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 18. února 2008, č.j. 11 Co 684/2007-37, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.], anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.], popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. dubna 2008, č.j. 114 C 347/2007-43, aby si ve stanovené lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dostalo se jí rovněž poučení, že může u soudu prvního stupně požádat, aby jí byl pro účely podání dovolání ustanoven zástupce z řad advokátů, má-li za to, že jsou u ní splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, popř. že může požádat Českou advokátní komoru, aby jí advokáta určila. Přestože uvedené usnesení bylo žalované doručeno dne 25. dubna 2008 (viz doručenka na č.l. 43 spisu), dosud této výzvě nevyhověla.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2008

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu