26 Cdo 247/2004
Datum rozhodnutí: 08.03.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 247/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města P., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) L. S. a 2) S. S., zastoupeným advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 21 C 171/99, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2003, č. j. 53 Co 445/2002-81, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 10 (soud prvního stupně) poté, co jeho v pořadí první rozsudek ze dne 13. června 2000, č. j. 21 C 171/99-32, byl k odvolání žalobce usnesením Městského soudu v Praze (odvolacího soudu) ze dne 28. února 2001, č. j. 53 Co 656/2000-46, zrušen a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení rozsudkem ze dne 12. března 2002, č. j. 21 C 171/99-62, vyhověl žalobě a uložil žalovaným povinnost vyklidit a vyklizený odevzdat žalobci do šesti měsíců od právní moci rozsudku byt č. 8 ve druhém patře domu čp. 414 v P., H., M. ulice o čtyřech místnostech s příslušenstvím I. kategorie (dále jen předmětný byt , resp. byt ), a rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalovaných odvolací soud rozsudkem ze dne 27. ledna 2003, č. j. 53 Co 445/2002-81, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaní (zastoupeni advokátkou) podali proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání, domáhajíce se prostřednictvím dovolacích důvodů podřazených ustanovení § 241a odst. 2 písm. a/ a b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené s účinností od 1. ledna 2001 zákonem č. 30/2000 Sb. zrušení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním doručeným přímo Nejvyššímu soudu České republiky dne 29. října 2003 vzali žalovaní dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst.1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v řízení o dovolání nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalovaným právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu