26 Cdo 2457/2008
Datum rozhodnutí: 15.09.2010
Dotčené předpisy: § 19 o. s. ř., § 103 o. s. ř., § 107 odst. 5 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
26 Cdo 2457/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce P. G., proti žalované V. V., o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 18 C 181/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. března 2007, č. j. 39 Co 294/2006-167, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 3 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 22. 11. 2005, č. j. 18 C 181/2002-144, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 9. 5. 2006, č. j. 18 C 181/2002-160, zamítl žalobu, aby soud zrušil právo společného nájmu bytu účastníků, který sestává ze dvou pokojů, kuchyně, komory, balkonu, předsíně, WC a koupelny, a který se nachází v 1. nadzemním podlaží vlevo při pohledu zády k hlavním vchodovým dveřím v domě čp. 778/11 v K. ulici, P. 6 D., výlučným nájemcem stanovil žalobce s tím, že žalovaná je povinna byt vyklidit a vyklizený jej odevzdat žalobci do 1 měsíce ode dne, kdy jí bude zajištěn náhradní byt . Rozhodl také o nákladech řízení.
Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 28. 3. 2007, č. j. 39 Co 294/2006-167, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé potvrdil, zrušil ve výroku o nákladech řízení a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Usnesením ze dne 8. 6. 2007, č. j. 18 C 181/2002-174, soud prvního stupně rozhodl o nákladech řízení ve vztahu mezi účastníky a o nákladech státu. Usnesení nabylo právní moci dne 4. 7. 2007.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (zastoupený advokátem) včasné dovolání.
Z kopie úmrtního listu vystaveného Úřadem městské části Praha 10, založené ve spise Obvodního soudu pro Prahu 3, sp. zn. 13 D 1007/2008, vyplývá, že žalobce dne 1. 10. 2008 zemřel.
Vzhledem k tomu, že po vydání rozhodnutí odvolacího soudu žalobce zemřel a povaha věci (řízení o zrušení práva společného nájmu bytu manžely) neumožňuje v řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 19, § 103, § 107 odst. 5 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) dále o.s.ř. .
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. září 2010

JUDr. Marie Rezková, v. r. předsedkyně senátu