26 Cdo 2451/2015
Datum rozhodnutí: 11.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 2451/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně RPG Byty, s.r.o. , se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO: 27769127, zastoupené Mgr. Lucií Kempnou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Preslova 361/9, proti žalovaným 1/ D. S. , 2/ Y. V. , zastoupené Mgr. Pavlem Schmidtem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Na Hradbách 1257/12, 3/ T. V. a 4/ T. V. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 54 C 261/2010, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2014, č. j. 11 Co 240/2014-99, ve spojení s usnesením ze dne 12. července 2014, č. j. 11 Co 240/2014-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Druhá žalovaná vzala zpět dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2014, č. j. 11 Co 240/2014-99, ve spojení s usnesením ze dne 12. července 2014, č. j. 11 Co 240/2014-106.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (předseda senátu § 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. srpna 2015

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu