26 Cdo 2411/2013
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.26 Cdo 2411/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobce ve věci žalobců a) Ing. P. M., a b) L. M., zastoupených JUDr. Tomášem Krejčím, advokátem se sídlem Brno, Špitálka 23b, proti žalované JUDr. M. K., o zaplacení 173.351,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 217 C 77/2010, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. února 2013, č. j. 18 Co 55/2013-139, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. února 2014, č. j. 26 Cdo 2411/2013-178, se opravuje tak, že slovo P. se nahrazuje slovem P. .
O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2014, č. j. 26 Cdo 2411/2013-178, byl jako žalobce a) nesprávně označen jako Ing. P. M. namísto správného Ing. P. M.

Dovolací soud proto podle § 164 o.s.ř. (§ 243b o.s.ř.) tuto zřejmou nesprávnost v záhlaví svého rozhodnutí opravil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. července 2014 Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu