26 Cdo 2393/2008
Datum rozhodnutí: 18.09.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2393/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobců a/ Ing. J. B., b/ M. R., c/ V. B., d/ I. B., zastoupených advokátem, proti žalované V. S., zastoupené advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 216/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. ledna 2008, č. j. 13 Co 488/2007-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.150,- Kč k rukám advokáta do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 16. ledna 2008, č. j. 13 Co 488/2007-63, potvrdil rozsudek ze dne 25. dubna 2007, č. j. 19 C 216/2005-42, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi žalobců z nájmu žalované k bytu č. 22, I. kategorie, ve 4. podlaží domu č. p. 1484 v Jaurisově ulici č. or. 11 v Praze 4 , určil, že tříměsíční výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, žalované uložil povinnost předmětný byt vyklidit a vyklizený žalobcům předat ve lhůtě patnácti dnů ode dne, ke kterému jí bude zajištěno přístřeší a rozhodl o nákladech řízení účastníků.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Žalobci ve vyjádření k dovolání uvedli, že dovolání považují za nepřípustné proto, že uplatněné dovolací námitky se týkají především otázek procesních a nevyplývá z nich žádná otázka, která by mohla být otázkou zásadně právně významnou. Vzhledem k tomu navrhli, aby dovolací soud dovolání odmítl pro nepřípustnost.

Podáním ze dne 7. srpna 2008 (postoupeným soudem prvního stupně Nejvyššímu soudu České republiky dne 2. září 2008) vzala žalovaná dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen o.s.ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a zavázal žalovanou, která z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, k náhradě nákladů dovolacího řízení vzniklých žalobcům v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 4 krát 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 18. září 2008

JUDr. Miroslav F e r á k , v. r.

předseda senátu