26 Cdo 2391/2015
Datum rozhodnutí: 23.11.2015
Dotčené předpisy: § 46 odst. 7 předpisu č. 120/2001Sb., § 109 odst. 1 předpisu č. 182/2006Sb.26 Cdo 2391/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617, zastoupené JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem se sídlem v Olomouci, Ladova 389/10, proti povinnému R. F. , T., pro pohledávku 692 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem v Praze 5, Strojírenská 47/18, pod sp. zn. 144 EX 23884/11, o dovolání soudního exekutora, zastoupeného JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem, advokátem se sídlem v Klatovech, Plánická 171, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. února 2015, č. j. 40 Co 764/2014-213, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. 2. 2015, č. j. 40 Co 764/2014-213, jímž bylo změněno rozhodnutí jmenovaného soudního exekutora ze dne 1. 10. 2014, č. j. 144 EX 23884/11-178, tak, že se insolvenčnímu správci Mgr. Pavlíně Jaškové, se sídlem v Šumperku, Lužickosrbská 7, vydává výtěžek exekuce ve výši 2.200.000 Kč ve prospěch majetkové podstaty dlužníka R. F.
Nejvyšší soud dovolání soudního exekutora proti usnesení odvolacího soudu odmítl podle § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 dále o. s. ř. (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť závěr odvolacího soudu ohledně povinnosti soudního exekutora vydat po zahájení insolvenčního řízení na majetek povinného do majetkové podstaty úpadce jím exekučně vymožené plnění bez odpočtu nákladů exekuce je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, od níž není důvodu se odchýlit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3182/2014, uveřejněné pod č. 32/2015 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).
O návrhu na odklad vykonatelnosti, který neshledal důvodným, dovolací soud v souladu se svou ustálenou praxí nerozhodoval.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. listopadu 2015
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu