26 Cdo 2381/2013
Datum rozhodnutí: 21.11.2013
Dotčené předpisy: § 712 odst. 5 obč. zák.26 Cdo 2381/2013


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, Csc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce Bytového družstva Štramberská 1125 , se sídlem v Kopřivnici, Štramberská 1125, IČO: 27841022, zastoupeného JUDr. Josefem Fojtíkem, advokátem se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1516, proti žalované J. F. , zastoupené JUDr. Taťánou Přibilovou, advokátkou se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 894, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 12 C 13/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. ledna 2013, č. j. 11 Co 743/2012-57, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 1.800,- Kč k rukám JUDr. Josefa Fojtíka, advokáta se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1516, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná napadla dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ostravě (odvolací soud) ze dne 8. 1. 2013, č. j. 11 Co 743/2012-57, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně (soud prvního stupně) ze dne 5. 6. 2012, č. j. 12 C 13/2012-25, jímž uložil žalované vyklidit byt č. 6 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě v K. (dále jen předmětný byt nebo byt ) do 15 dnů od zajištění přístřeší, a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání proti napadenému rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen o. s. ř. ), ani podle § 238a o. s. ř., a proto je Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1, 2 o. s. ř.).
Při právním posouzení věci - že podle § 712 odst. 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31. 10. 2011, stačí dovolatelce při vyklizení předmětného bytu poskytnout přístřeší (náhradní ubytování nebo náhradní byt jí nebylo možné přisoudit, neboť se nejednalo o rodinu s nezletilými dětmi) - na němž rozhodnutí spočívá a jež bylo dovoláním zpochybněno, se odvolací soud neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2010, sp. zn. 26 Cdo 4131/2008, uveřejněný pod č. 36/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Vytýká-li dovolatelka, že odvolací soud neposoudil všechny skutečnosti, které by mohly být považovány za důvody zvláštního zřetele hodné, pro něž by jí mohla být přiznána vyšší forma bytové náhrady, uplatňuje tak nepřípustný dovolací důvod, neboť nesprávná skutková zjištění, ani vady, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nejsou podle současné právní úpravy způsobilým dovolacím důvodem (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. listopadu 2013
JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á
předsedkyně senátu